Return to IMCO Homepage
Go to Full Index


Title page A Collection of

ANCIENT IRISH AIRS

Adapted for the
Harp, Violin, Flute, and Pipes
In Two Volumes
by
JOHN MULLHOLLAND

Belfast
Printed by Simms and McIntyre, 24, High Street
1810A PDF copy of this collection may be downloaded from the Sibley Library, New York

01 - Eiridh na Greine34 - Lucas Dioluin60 - Raidaire an Uaigneas
02 - Pleidhraca Mac Guidhir35 - A Moidion druid liom61a - Cailin beog crute na mbo
03 - Abigail iin Breitamain36 - A Cailinidh a bfacaidh siobh Seoirse61b - Oganaigh Oig
04a - Magistreas Mc Diarmuid39 - Councellor Dillon62 - Banirioginn na siothbhraca
04b - The Mountains High40 - Seaghuis Clanuf64 - Banirioginn na siothbhraca
05 - Tloidh Fiadhain41 - Diarmuid na gradh65 - Mrs Sterling
06 - Fairest Creature42 - Tighearna Gallibh66 - A staraidh dubh
07 - Plangstigh Mhic Eoin43 - Counsoilear Mac Donachadh67a - Pleidhraca Eoin Cealaid
08 - Tabair do Laim Dam44 - Tomas Breithamain67b - Ulta beda
09 - Pleidhraca na Ruarcach45 - Siud E Siar an rod68 - Irnaidh Carbollan
18 - Tighearna Mhaghsairine46 - Plangstigh O Cealluidh69 - Pleidhraca na raigle
20 - Pleidhraca i Crille47 - Catlin Trial70 - Cean dubh dilios
21 - Cathail O Conchubhar48a - Margnaidh na Luimeach71 - Moilidh ni Alprin
22 - Eoin O Moradh48b - The Foxes Sleep72 - Corneul O hara
23 - Tomas Buirc49 - Plangstigh Sudhlidh73 - Sgaradh na gcompanach
24 - Caitidh Ni Gaoidh50 - Graine Nuinsion74 - Inghin ni Mhoradh
25a - Tighearna Maigho51a - Inghin ni Pudhar75 - An Connecangal
25b - Green woods of trugha51b - Un-named76 - Mrs O Neill
26 - Pleidhraca Salaigh52a - An Sean Triucha77 - Pleidhraca na bpluinceadach
27 - Maigair O Sanilidh52b - Carolans cap78a - Patruid Cealaid
28a - Caiptin Mac Cean53 - Tomas Buirc78b - Ulta Beda
28b - Croidhe Eamhna54 - Bentighearna Blainidh79 - Pleidhraca ni Diarmuidh
29 - Sguir Coiltidh55 - Dennis dont be Flattering80 - Uilliam Mac a Bhard
30 - Ua Conchubar Og56 - Sind E siar an rod81a - Isabel Burke
31 - Caitidh ni Ganis57 - Maighistreas ni Neill81b - Separation
32 - Ta me mo chodhladh sni duisgidh me58 - Maistreas Nuinsion82 - Mable Kelly
33 - Raidaire mion chuseach59 - An Cuach